Zaznacz stronę

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SKLEP INTERNETOWY MEDIA MAG

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Sklep internetowy, w dalszej części Regulaminu jako „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Media Mag

Ul. Starochwaszczyńska 44A
81-571 Gdynia
NIP: 839-194-25-02
Regon: 192930098
adres email: 
info@media-mag.pl

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1.  Złożenie zamówienia przez Klienta jest możliwe po:
  1. wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.
  2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.
 2. Jeżeli Klient żąda wystawienia faktury VAT, jest zobowiązany do wysłania wiadomości e-mail z danymi do faktury na adres: info@media-mag.pl w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3 Płatności

Istnieją następujące formy płatności:

 1. Przelewem na konto 38 1050 1764 1000 0023 2889 1383
 2. Płatne przy odbiorze przesyłki (pobranie, gotówka )

§4 Odbiór i wysyłka towaru

 1.  Sklep realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem kuriera InPost .
 2. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określane są w Regulaminie Usług Dostawcy.
 3. Sklep przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta. Informację o takiej możliwości  Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie , po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

§5 Reklamacje

 1.  Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zakupionego towaru, jeżeli po jego otrzymaniu towar wykazuje:
  1. wady fabryczne;
  2. uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;
  3. niezgodności z zamówieniem.
 3. Celem realizacji reklamacji wadliwy towar należy zwrócić do Sklepu dostarczając go pod adres: MEDIA-MAG ul. Prostokątna 12, 81-601 Gdynia. Do towaru należy dołączyć formularz zamówienia  z którym towar  był dostarczony wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacji.
 4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy i przesłany Klientowi na koszt Sklepu, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu towaru. Zwrot równowartości ceny zakupu towaru nastąpi przelewem na konto bankowe Klienta. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca wraz z kwotą zakupu w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które mogą wynikać z ustawień monitora Klienta.
 7. Klient ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od daty odbioru towaru lub ujawnienia się wady.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1.  Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  3. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§7 Reklamacje

Klient ma prawo reklamować towar z tytułu:

– niezgodności towaru z opisem (w tym otrzymanie niezgodnego z zamówieniem wariantu grubości lub pokrycia folii, otrzymanie niewłaściwego wariantu wyrobu gotowego)

– częściowej dekompletacji zamówienia (brak którejkolwiek z zamawianych pozycji)

– zniszczenia towaru podczas transportu (zarówno z tytułu nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki jak i z tytułu uszkodzenia przesyłki przez firmę przewozową)

1. Przyjmowanie reklamacji:

a) reklamacje mogą być składane tylko i wyłącznie mailowo pod adresem, info@media-mag.pl

2. Procedura reklamacyjna:

a) Klient zgłasza reklamację towaru na podstawie przesłania zdjęć uszkodzonego materiału lub przesłania krótkiego filmiku wraz z krótkim opisem uszkodzenia na podany adres e-mail (info@media-mag.pl). Reklamacje telefoniczne nie będą uwzględniane. b) Firma Media Mag rozpatruje reklamację w ciągu 5 dni roboczych poprzez:

– zlecenie kurierowi odbioru towaru od Klienta najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu reklamacji

– ocenę zasadności reklamacji na podstawie zwróconego towaru po jego otrzymaniu i sprawdzeniu (kontroli podlega stan zwróconego towaru, ewentualne ślady użytkowania lub uszkodzeń, które powstały na skutek nieprawidłowego używania materiału)

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o jej wyniku. Zostaną mu również przedstawione możliwie najdogodniejsze opcje rozwiązania reklamacji: zwrot pieniędzy lub wymiana towaru na życzenie Klienta.

3. Reklamacji nie podlegają:

– towary z wyraźnymi śladami użytkowania – materiały wykonane na indywidualne zamówienie Klienta (przycięte do żądanego rozmiaru, laminowane na zamówienie, bądź w jakikolwiek sposób wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta) – towary źle użytkowane, które są zgodne z jego opisem na aukcji.

Przed zakupem zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w razie pytań lub wątpliwości.

§8 Ochrona prywatności

 1.  Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§9 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.